skip to Main Content

Tanévzáró Te Deum 2022

Iskolánkban a tanévzáró Te Deum szentmise és bizonyítványosztás időpontja:

2022. 06. 16-án 17 óra.

Back To Top