skip to Main Content

Szent Tamás imája szentáldozás előtt

Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulok. Úgy közeledek Hozzá, mint beteg az orvoshoz, mint a tisztátalan az irgalom forrásához, mint a vak az örök világosság fényéhez, mint a szegény szűkölködő az ég és föld Urához.

Végtelen nagylelkűségedre kérlek, gyógyíts meg gyengeségemből, moss meg tisztátalanságomtól, világosítsd meg vakságomat, gazdagítsd szegénységemet, fedd be mezítelenségemet, hogy az Angyalok Kenyerét, a Királyok Királyát és Urak Urát olyan alázattal és tisztelettel, töredelemmel s áhítattal, oly tisztasággal és hittel, és olyan szándékkal vegyem magamhoz, mellyel elérhetem lelkem üdvösségét.

Add kérlek, hogy az Úr Testét és Vérét ne csupán mint a kegyelem jelét, hanem valóságosan is a kegyelmet és annak erejét vegyem magamhoz.

Legkegyesebb Isten! Add, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus testét, aki Szűz Máriától született, úgy vegyem magamhoz, hogy méltó legyek misztikus testének részévé válni, és tagjai közé számláltatni.

Legszeretőbb Atya! Add, hogy szeretett Fiadat, akit most a szent színek alatt veszek magamhoz, egykor fedetlen arccal örökké szemlélhessek. Aki Veled és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Szent Tamás imája szentáldozás után

Hálát adok neked, Szentséges Uram, Mindenható Atya, örök Isten, aki engem, bűnöst, méltatlan szolgádat, minden érdemem nélkül, csak a te irgalmad révén, részesíteni méltóztattál Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak drága testében és vérében. Kérlek, hogy ez a szentáldozás ne váljék kárhozatomra, hanem legyen ez közbenjárás lelkem üdvösségére.

Legyen ez számomra a hit ékszere és a jóakarat ékessége.

Gyógyítsa gyengeségeimet, vessen véget rendetlen kívánságaimnak, növelje bennem a szeretet, a türelem, az alázat és engedelmesség erényét, és minden más erényt.

Legyen számomra biztos védelem mind a látható, mind a láthatatlan ellenséggel szemben, lelkem és testem elcsendesítője, a Hozzád való ragaszkodás záloga, valamint életem boldog befejezése.

És kérlek, méltóztass engem, bűnöst, elvezetni erre a kimondhatatlan lakomára, ahol Fiaddal és a Szentlélekkel Te vagy a szentek igaz világossága, örök öröme, a beteljesült és tökéletes boldogság.

Ezt kérem Tőled, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki Veled és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Rövid ima szentáldozás után

Legédesebb Jézus, legyen a te legszentségesebb Tested és Véred lelkem édessége és íze, üdvösség és szentség minden kísértésben, öröm és béke minden nehézségben, világosság és erő szavaimban és tettemben, halálomban pedig legfőbb menedékem.

Back To Top