Skip to content

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratására

a 2024/2025. tanévre

A jászalsószentgyörgyi  Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztályába való beiratkozás időpontja:

2024. április 18-án (csütörtök) és 2024. április 19-én (péntek),

08:00 és 19:00 óra között.

Helye: az iskola titkársága (Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1., 1. em.)

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (7-8) szabályozza az életvitelszerű ottlakás fogalmát!)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Szükség esetén a további dokumentumokat:

 • sajátos nevelési igényt vagy BTMN státuszt igazoló szakvélemény,
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet határozat (amennyiben van),
 • különleges helyzet fennállásának igazolása.

A beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra. Szerencsés, ha ezt már a beiratkozásra hozzák magukkal.

A felvételi kérelem benyújtható az KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén https://eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolánk honlapján találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása a későbbiekben is szükséges, legkésőbb az első tanítási napon.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Jászalsószentgyörgy, 2024. január 19.

 

Tarnai Mihály

igazgató

 

Back To Top